Lokalne Centra Informacji Forum Związków Zawodowych: II Edycja projektu

O projekcie

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Pt. „LOKALNE CENTRA INFORMACJI FZZ –II EDYCJA”

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

REALIZOWANY W RAMACH

Priorytetu V DOBRE RZĄDZENIE

Działania 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO

Poddziałania 5.5.2 WZMOCNIENIE UCZESTNIKÓW DIALOGU SPOŁECZNEGO

 

Okres realizacji Projektu: 1.05.2013 - 31.07.2014

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności regionalnych struktur Forum Związków Zawodowych poprzez objęcie wsparciem szkoleniowym 80 członków FZZ z całej Polski, w celu poprawy przepływu informacji pomiędzy różnymi szczeblami organizacji oraz zwiększenia udziału reprezentantów FZZ w dialogu społecznym.

W ramach LCI – funkcjonujących w każdym z 16 województw zaangażowanych zostanie                              16 korespondentów terenowych FZZ, wyspecjalizowanych  w zakresie zbierania, redagowania i popularyzowania informacji o FZZ przez wdrożenie nowoczesnego systemu przepływu informacji .

 

PROJEKT TO KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI…

 

… REDAKCJI e- NASZE NOWE FORUM

Kontynuacja wydawania miesięcznika  e-NNF stanowiącego cyfrową redakcję czasopisma (do pobrania na stronie internetowej www.lci.org.pl) – w sumie 12 wydań.

 

 

… LOKALNYCH CENTRÓW INFORMACJI FZZ (LCI)

Projekt zakłada wznowienie działania Lokalnych Centrów Informacji FZZ (LCI) przy każdym z 16 Zarządów Wojewódzkich. Działalność LCI będzie miała na celu budowę potencjału oraz aktywizację członków FZZ w regionach i poprawę potencjału instytucjonalnego FZZ.

Organizacja LCI przy każdym z 16 Zarządów Wojewódzkich obejmie:

- wyodrębnienie miejsc funkcjonowania LCI,

- zatrudnienie 16 pracowników LCI odpowiedzialnych m.in. odpowiedzialnych m.in. za: zbieranie, redagowanie i popularyzację informacji o FZZ celem umieszczenia w e-NNF; organizację spotkań Cafe Forum, Forum Dialogu, Debat, zbieranie w regionach postulatów, które zostaną wykorzystane do utworzenia strategii zarządzania informacją w FZZ,

- zaangażowanie 16 prawników (dyżury po 7h/m-c), 

- wznowienie funkcjonowania 16 bibliotek przy każdym z LCI.

 

W ramach LCI zorganizowane zostanie :

  • 48 spotkań „CAFE FORUM” (CF – 3x/1woj.) - względnie największą ilość członków z danego terenu-po ok.15os/spotkanie po ok.2h;

 

Celem CF jest dotarcie z informacjami o projekcie i o FZZ do struktur powiatowych, ich aktywizacja, wymiana informacji i dobrych praktyk, zgłaszanie problemów i postulatów-w tym do artykułów e-NNF i strategii zarządzania informacją FZZ). CF to ukłon w kierunku najniższego szczebla Dialogu Społecznego oraz fundament sprawnej komunikacji wewnętrznej FZZ oraz dotarcia do większej liczby działaczy. 

Rekrutacja będzie odbywała się przez LCI - nabór otwarty wśród członków FZZ z województwa (w oparciu o kryterium różnorodności branż/organizacji, ilość członków FZZ w województwie, następnie nabór wg kolejności zgłoszeń)

 

  • 48 seminariów tematycznych „FORUM DIALOGU” (FD - 3x/1woj) z udziałem ekspertów (4h/spotkanie) po ok. 15os.

 

Celem FD jest wymiana informacji i dobrych praktyk w Dialogu Społecznym z udziałem eksperta z zakresu mediacji i/lub negocjacji, udzielającego uczestnikom porad i wskazówek z uwzględnieniem potrzeb regionu.

Rekrutacja będzie odbywała się przez LCI – członkowie WKDS, Zarządu Wojewódzkiego, WRZ, PRZ.

 

  • 16 debat członków FZZ z przedstawicielami  pracodawców - ok. 4h (1spotk/1woj.; ok.30os/spotkanie)

 

Celem D jest diagnozowanie bieżącej sytuacji i wyzwań Dialogu Społecznego w regionach, poszukiwaniu platformy współpracy, narzędzi rozwiązania ewentualnych konfliktów dla wzmocnienia i propagowania idei Dialogu Społecznego.

Rekrutacja będzie odbywała się przez LCI – członkowie Zarządów Wojewódzkich, pracodawcy i organizacje pracodawców.

 

 

…SZKOLEŃ

 

W ramach Projektu planowane są szkolenia dla dwóch grup tj. przedstawicieli gremiów dialogu społecznego, liderów organizacji branżowych i zakładowych biorących udział w negocjacjach z pracodawcą oraz Korespondentów Terenowych.

Zakres tematyczny szkoleń dla przedstawicieli gremiów dialogu społecznego:

  • kompetencje kluczowe w Europejskim dialogu społecznym (z udziałem eksperta rekomendowanego przez EKZZ) – 2 edycje szkoleń po 2dni/14h w CSIK, grupy po 25 os. Tematyka: przybliżenie struktur DS na poziomie Europejskim i ich działanie, negocjacje i mediacje na szczeblu europejskim, tworzenie oraz funkcjonowanie Europejskich Rad Zakładowych.
  • prawne aspekty Dialogu Społecznego - 4 edycje dwudniowego szkolenia po 16h, grupy po 16 os. Każda grupa skupiać będzie reprezentantów 4 woj. Zorganizowane będą w 4 różnych miastach. Tematyka: najważniejsze akty prawne z punktu widzenia działalności ZZ oraz prowadzenia przez nie efektywnego dialogu społecznego.

 

Zakres tematyczny szkoleń dla 16 Korespondentów Terenowych:

  • Efektywne zarządzanie informacją (2dni/16os. – sala CSiK);
  • Warsztaty dziennikarskie (2 dni/16os. – sala CSiK);

 

Na zakończenie projektu odbędzie się 1 dniowa konferencja podsumowująca dla 80 reprezentantów FZZ, ma na celu upowszechnienie rezultatów Projektu, zaprezentowanie strategii zarządzania informacją w FZZ, podsumowanie działalności LCI.

 

 

REZULTATY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ…

Projekt będzie miał wpływ na funkcjonowanie FZZ jako całości. Opracowanie jednolitych wytycznych dotyczących przepływu informacji pomiędzy różnymi szczeblami FZZ usprawni pracę całej organizacji. Poprzez szkolenia nastąpi wzrost umiejętności z zakresu europejskiego dialogu społecznego, co pozwoli efektywnie uczestniczyć FZZ w gremiach dialogu społecznego na szczeblu europejskim. Projekt umożliwi także podwyższenie kompetencji związkowców z zakresu prawa pracy, mediacji, negocjacji co przyczyni się do poprawy sytuacji pracowników branż reprezentowanych przez FZZ.

  Lokalne Centra Informacji: Edycja II